Stg. Jeugdvakantiewerk Goirle, gevestigd te Goirle, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: www.jvwgoirle.nl  contactformulier

Eric van Rouwendaal is de Functionaris Gegevensbescherming van Stg. Jeugdvakantiewerk Goirle hij is te bereiken via het  contactformulier.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Stg. Jeugdvakantiewerk Goirle verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:

gegevens over onder andere allergieën, ziektes, diagnoses en medicatie van personen jonger dan 16 jaar

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Stg. Jeugdvakantiewerk Goirle verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbriefJe te kunnen bellen of
  e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te
 kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– Spelgroepen en vrijwilligers te kunnen indelen
– Werven van deelnemers en vrijwilligers
– EHBO inzetten daar waar nodig

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Stg. Jeugdvakantiewerk Goirle bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren 3 jaar als bewaartermijn voor de persoonsgegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden
Stg. Jeugdvakantiewerk Goirle verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Stg. Jeugdvakantiewerk Goirle blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Stg. Jeugdvakantiewerk Goirle gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.Persoonsgegevens die wij verwerken

Stg. Jeugdvakantiewerk Goirle verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam
Geslacht
Geboortedatum
Adresgegevens
Telefoonnummer(s)
E-mailadres
IP-adres
Internetbrowser en apparaat type
Bankrekeningnummer
School, schoolgroep en leerkracht
EHBO-er/BHV-er
Gegevens over allergieën, ziektes, diagnoses en medicatie

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Stg. Jeugdvakantiewerk Goirle en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar Stg. Jeugdvakantiewerk Goirle via het  contactformulier.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Stg. Jeugdvakantiewerk Goirle wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Stg. Jeugdvakantiewerk Goirle neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact via het  contactformulier.